Terug naar site

Waarom het communiceren van je duurzaamheidsinspanningen meer dan de moeite waard is

Als we met klanten of andere contacten in ons netwerk spreken over duurzaamheidsrapportering, krijgen we soms de kritische vraag “Waarom al die moeite?”, of “Wie leest deze output eigenlijk?”, of “Stel je je met al die transparante info niet te kwetsbaar op?”.  Dergelijke uitspraken houden ons als Studio D scherp. Ze zorgen ervoor dat we ons bij het maken van duurzaamheidsverslagen focussen op de creatie van impact tijdens zo’n proces: impact binnen de organisatie (door kennisopbouw en draagvlakcreatie bij medewerkers) en impact buiten de organisatie (je geeft inspiratie, data en waardengedreven informatie aan relevante stakeholders).    

In de transitie naar een meer duurzame, of zelfs circulaire economie, spelen zowel bedrijven, consumenten en overheden een rol. Via communicatie over je activiteiten die een impact hebben op mens en planeet kan je deze stakeholders rechtstreeks of onrechtstreeks bereiken.     

Laat ons bij de overheid starten. Zij scheppen vandaag het kader voor wie verplicht is om te rapporteren over ‘niet-financiële’ zaken. Een recente beslissing op Europees niveau leidt ertoe dat vanaf 2025 een grotere groep ‘grote’ ondernemingen onder de rapporteringsverplichting valt*. Met ‘grote ondernemingen’ worden voortaan ondernemingen bedoeld die meer dan twee van de drie volgende criteria overschrijden: een balanstotaal van 20 miljoen euro, een netto-omzet van 40 miljoen euro, en een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250. Verder houdt de nieuwe regelgeving ook in dat je als bedrijf een standaard rapporteringkader dient te volgen. Vanaf 2026 zullen ook genoteerde KMO’s (met uitzondering van micro-ondernemingen) onder een standaard rapporteringsverplichting vallen. Andere KMO’s worden aangemoedigd dit ook te doen.

Deze maatregelen zijn deel van een bredere set Europese maatregelen die leidt tot de  transitie naar een klimaatneutraal Europa. Het rapporteren volgens een vaste standaard zou dan moeten resulteren in meer transparantie en vergelijkbaarheid van de duurzaamheidsdata en claims van bedrijven.     

Maar laat het verplichte nummertje niet de drijfveer zijn voor het ontwikkelen van duurzaamheidscommunicatie. Duurzaamheidscommunicatie kan een middel zijn voor zoveel meer.      

Wat we sinds de oprichting van Studio D keer op keer opmerken, is dat het doorlopen van een rapporteringsoefening steeds een intern change traject in gang zet. Het traject waarbij we met onze klanten aan de slag gaan met termen als materialiteit, risico- en impactanalyse, stakeholders, enz. of waarbij we onze klanten ondersteunen in het verzamelen van data bij hun duurzaamheidsKPI’s, leidt er steeds toe dat we als het ware duurzaamheidsambassadeurs binnen deze organisaties coachen. Het leidt steeds tot nieuwe inzichten bij deze teams en we zien dat ze met deze kennis zelf verder op zoek gaan naar oplossingen om de activiteiten vanuit de kern van de organisatie te verduurzamen. Voor de bedrijven zelf leidt duurzaamheidsverslaggeving dus tot inzichten in de eigen bedrijfsvoering, maar leidt het ook tot trots en draagvlak bij de betrokken teams.     

 

          “Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot inzichten in de eigen bedrijfsvoering en tot draagvlak bij de betrokken teams.”  

 

Tenslotte dragen bedrijven en organisaties die verplicht of vrijwillig over hun duurzaamheidsinspanningen rapporteren ook bij aan het creëren van een bredere kennis van de maatschappij over relevante duurzaamheidsonderwerpen. Waar de klassieke vorm van duurzaamheidsverslaggeving veelal gericht is op investeerders, de beursregulator en andere corporate stakeholders, kan de verzamelde informatie ook worden ingezet om een breder publiek te inspireren en te informeren. Dit geldt evenzeer voor KMO’s. We moedigen hen altijd aan om de info uit het duurzaamheidsverslag ook in andere vormen te gebruiken, zoals een heldere, informatieve webpagina of voor inspirerende sociale media posts.  Zo vormen de rapporteringsinspanningen een middel om ook andere belangrijke stakeholdergroepen te bereiken, zoals klanten of eindconsumenten en leveranciers, maar ook bijvoorbeeld mogelijke sollicitanten. Zo draag je bij aan kennis over duurzaam ondernemen bij een brede maatschappelijke groep.     

Bij Studio D volgen we nauw de nieuwe regelgeving over duurzaamheidsrapportering op, alsook nieuwe evoluties en trends binnen eenbreder communicatiekader. We halen zelf veel motivatie uit de interne change processen die we door deze projecten zien ontstaan. Overweeg je zelf nieuwe stappen te zetten in communicatie over  de duurzaamheidsinspanningen van je bedrijf of organisatie, aarzel niet om even met ons te spreken.   

*Update: vanaf 2025 zullen bedrijven die vandaag reeds een rapporteringsverplichting hebben een verslag moeten publiceren over boekjaar 2024. De groep bedrijven die voor het eerst onder de nieuwe richtlijn valt, zal dit moeten doen vanaf 2026, over boekjaar 2025.